VŠEOBECNÉ PODMIENKY (GDPR 2018)

poskytovania verejnej telekomunikačnej služby
sprostredkovanie prístupu na Internet spoločnosti
NEVERNET s.r.o. (rovnako pre spol. NEVERNET Slovakia s.r.o. a NEVERNET ISP s.r.o.)

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
Článok 1
Účel, predmet, rozsah úpravy záväzkov zmluvných strán všeobecnými podmienkami.
1.1. Spoločnosť NEVERNET, s.r.o. ako poskytovateľ verejných elektronických komunikačných služieb je v rozsahu licencií, poverení a všeobecných povolení vydaných Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ), Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky oprávnená poskytovať verejné elektronické komunikačné služby v oblasti sprostredkovania prístupu do siete Internet.
1.2. Spoločnosť NEVERNET, s.r.o. vydáva v zmysle Zákona č. 351/2011 tieto všeobecné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet.
1.3. Tieto všeobecné podmienky vrátane všetkých zmluvných dokumentov upravujú záväzkový vzťah uzavretý medzi spoločnosťou NEVERNET, s.r.o. ako poskytovateľom elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet a fyzickými alebo právnickými osobami ako užívateľmi tejto elektronickej komunikačnej služby, ktoré v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmito všeobecnými podmienkami platne uzavreli so spoločnosťou NEVERNET, s.r.o. zmluvu o pripojení a poskytovaní elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet.
1.4. Právne vzťahy medzi spoločnosťou NEVERNET, s.r.o. a jej zmluvným partnerom založené príslušnou zmluvou o pripojení, v týchto všeobecných podmienkach a zmluve o pripojení bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona o elektronických komunikáciách a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Článok 2
Definície pojmov
2.1. Ak nie je v týchto všeobecných podmienkach uvedené inak, tak všetky pojmy definované v tomto článku všeobecných podmienok sa v rovnakom význame používajú vo všetkých zmluvných dokumentoch upravujúcich záväzkový vzťah medzi spoločnosťou NEVERNET, s.r.o. a jej zmluvným partnerom, na základe toho:
2.1.1. Spoločnosť NEVERNET, s.r.o. so sídlom Ladice 330, 951 77 Ladice, IČO : 36 719 081, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, v oddiel Sro, vložka číslo : 19185 / N sa ďalej označuje ako „Poskytovatel“
2.1.2. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o prístup do siete Internet prostredníctvom ňou vybranej elektronickej komunikačnej služby poskytovanej Poskytovateľom, s ktorou Poskytovateľ uzavrie platnú zmluvu o pripojení, sa ďalej označuje len ako „Užívateľ“.
2.1.3.Tieto všeobecné podmienky poskytovania elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet sa ďalej pre účely akýchkoľvek zmluvných dokumentov vystavených poskytovateľom označujú len ako „Podmienky“
2.1.4. Písomná objednávka vybranej elektronickej komunikačnej sprostredkovania prístupu do siete internet, v ktorej Užívateľ definuje základné parametre ním požadovanej elektronickej komunikačnej služby, a to najmä názov elektronickej komunikačnej služby, jej predmet, rozsah, úroveň, spôsob pripojenia, možnosť využitia vlastného technického zariadenia alebo technického zariadenia poskytnutého Užívateľovi Poskytovateľom, dobu trvania používania vybranej elektronickej komunikačnej služby, svoje identifikačné údaje, sa ďalej označuje len ako „Objednávka“. Objednávka nie je súčasťou zmluvy.
2.1.5. Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby (zmluva o pripojení) uzavretá v zmysle § 44 a nasl. Zákona o elektronických komunikáciách medzi Poskytovateľom na strane
poskytovateľa elektronickej komunikačnej služieb a Užívateľom na strane užívateľa a poskytovanej elektronickej komunikačnej služby, predmetom ktorej je poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby prenosu dát prostredníctvom siete Internet, vrátane všetkých zmluvných dokumentov označených rovnakým číslom ako zmluva o pripojení, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o pripojení sa ďalej označuje len ako „Zmluva“
2.1.6. každý platne uzavretý dodatok alebo inak platne uzavretá dohoda účastníkov Zmluvy týkajúca sa akejkoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy, na základe
ktorého dochádza k zmene obsahu Zmluvy sa ďalej pre účely Zmluvy označuje len ako „Dodatok“
2.1.7. sadzobník cien za elektronické komunikačné a doplnkové služby poskytované Poskytovateľom vydaný
spoločnosťou NEVERNET, s.r.o. sa ďalej označuje len ako „Cenník“.
2.1.8. Podmienky, Objednávka, Zmluva, ako aj všetky písomné dohody a Dodatky, ktoré sú označené totožným číslom Zmluvy alebo z ich označenia inak nepochybne vyplýva, že tvoria jeden zmluvný celok, ktorými sa mení alebo dopĺňa obsah Zmluvy, sa ďalej súhrnne označujú len ako „Zmluvné dokumenty“
2.1.9. sústava všetkých funkčne prepojených technických zariadení prevádzkovaných a používaných Poskytovateľom pri poskytovaní elektronickej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet sa ďalej označuje súhrnne len ako „Sieť NEVERNET“
2.1.10. medzinárodná verejná informačná dátová telekomunikačná sieť „Internet“ sa ďalej označuje len ako „Sieť Internet“
2.1.11. technické zariadenie Užívateľa pripojené ku koncovému bodu Siete NEVERNET určené na prijímanie, vysielanie, spracovanie alebo uchovanie informácií prenášaných v súvislosti s využívaním služby, prostredníctvom ktorého sa Užívateľ pripája prostredníctvom Poskytovateľa na Sieť Internet, sa ďalej označuje len ako „Koncové zariadenie Užívateľa (KZ)“. Koncové zariadenie Užívateľa musí byť v zhode s technickými požiadavkami ustanovenými osobitnými právnymi predpismi.
2.1.12. technické zariadenie Poskytovateľa pripojené ku koncovému bodu Siete NEVERNET určené na prijímanie, vysielanie, spracovanie alebo uchovanie informácií prenášaných v súvislosti s využívaním služby, prostredníctvom ktorého sa Užívateľ pripája prostredníctvom Poskytovateľa na Sieť Internet sa ďalej označuje len ako „Koncové zariadenie Poskytovateľa (KZ)“
2.1.13. technické zariadenie Poskytovateľa, ktoré je využívané pri plnení záväzkov Poskytovateľa stanovených Zmluvou, a na ktoré sa obvykle pripája Koncové zariadenie Užívateľa, sa ďalej označuje len ako „Technické zariadenie Poskytovateľa“. Technické zariadenie Poskytovateľa je súčasťou Siete NEVERNET
2.1.14. miesto, v ktorom bude umiestnené Koncové zariadenie Užívateľa alebo Koncové zariadenie Poskytovateľa, sa ďalej označuje len ako „Miesto inštalácie“
2.1.15. konkrétna Užívateľom vybraná verejná elektronická komunikačná služba sprostredkovania prístupu do Siete Internet, obsahom ktorej je prenos dát z/do Koncového zariadenia Užívateľa alebo z/do zapožičaného Koncového zariadenia Poskytovateľa
do/z koncového technického zariadenia inej osoby v inej elektronickej komunikačnej sieti prostredníctvom Siete NEVERNET, a ktorá je na základe Zmluvy v konkrétnom obsahu a úrovni v zmysle akceptovanej
Objednávky poskytovaná Užívateľovi Poskytovateľom, sa ďalej označuje len ako „Služba“.
2.1.16. pripojenie Koncového zariadenia Užívateľa alebo zapožičaného Koncového zariadenia Poskytovateľa do Siete NEVERNET, prostredníctvom ktorého môže Užívateľ bez akéhokoľvek výrazného obmedzenia využívať Službu v zmysle podmienok dohodnutých Zmluvou, sa ďalej označuje len ako „Pripojenie do Siete Internet“
2.1.17. Stav, kedy Užívateľ vôbec nemôže využívať Službu, sa ďalej označuje len ako „Porucha“
2.1.18. všetky úkony nevyhnutné na Pripojenie do Siete Internet, na ktorých vykonanie resp. zabezpečenie sa v Zmluve zaviazal Poskytovateľ, sa ďalej označujú len ako „Inštalačné úkony“
2.1.19. vstupný poplatok za zriadenie Pripojenia do Siete internet, ktorý je Užívateľ povinný zaplatiť
Poskytovateľovi v súvislosti s uzavretím Zmluvy a ktorého výška je určená v Zmluve, sa ďalej označuje len ako „Aktivácia“
2.1.20. všetky zložky odplaty uhrádzané Užívateľom Poskytovateľovi za plnenie jej záväzkov stanovených Zmluvou určené v príslušných ustanoveniach Zmluvy a platného Cenníka sa ďalej spoločne označujú len ako „Cena za používanie služby“
2.1.21. každé jednotlivé zúčtovacie časové obdobie, počas ktorého Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi Služby, a za ktoré je Užívateľ povinný platiť Cenu za používanie Služby, a ktorého dĺžka trvania je mesiac sa ďalej označuje len ako „Obdobie“
2.1.22. daňový doklad vystavený Poskytovateľom Užívateľovi v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky na zaplatenie Ceny za používanie služby, jej časti alebo akéhokoľvek peňažného záväzku Užívateľa voči Poskytovateľovi sa ďalej pre účely Zmluvy označuje len ako „Faktúra“,
2.1.23. zákon číslo 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov sa ďalej označuje len ako „Zákon“.
2.1.24. Zásady správneho využívania služieb – Fair Use Policy sa označuje ako „FUP“
DRUHÁ ČASŤ
Predmet zmluvy, poskytovanie služby, zmluva
Článok 3
Predmet zmluvy
3.1. Na základe Zmluvy sa:
3.1.1. Poskytovateľ zaväzuje poskytovať Užívateľovi počas trvania Zmluvy Službu a plniť všetky ďalšie povinnosti z nej vyplývajúce tak, ako sú stanovené Zmluvou a Podmienkami,
3.1.2. Užívateľ sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi za plnenie jeho záväzkov podľa Zmluvy Cenu za poskytovanie Služby vo výške, spôsobom a za podmienok stanovených Podmienkami a Zmluvou a plniť všetky ďalšie povinnosti tak, ako sú vymedzené v Podmienkach.
3.2. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, tak súčasťou poskytovania Služby v zmysle bodu 3.1.1. Podmienok je výlučne záväzok Poskytovateľa poskytnúť Užívateľovi Pripojenie do Siete Internet prostredníctvom Siete NEVERNET alebo v súčinnosti s ostatnými poskytovateľmi elektronických komunikačných služieb.
3.3. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, pri plnení svojho záväzku poskytovať Službu neposkytuje Poskytovateľ Užívateľovi žiadne technické zariadenia potrebné na použitie Služby, a taktiež nezabezpečuje funkčnosť Koncového zariadenia Užívateľa
3.4. Spôsob a podmienky plnenia záväzkov a povinností účastníkov Zmluvy stanovených v bodoch 3.1.1. a 3.1.2. Podmienok sú uvedené v Zmluve alebo vyplývajú z Podmienok.
Článok 4
Rozsah a miesto poskytovanej Služby
4.1. Poskytovateľ je oprávnený Užívateľovi poskytovať Službu výlučne na základe platne uzavretej Zmluvy, a to v súlade s Podmienkami, Zákonom a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky
4.2. Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi Službu, a to len v prípade riadneho a včasného splnenia všetkých záväzkov Užívateľa stanovených v Zmluve a v Podmienkach, s výnimkou prípadov uvedených v týchto Podmienkach.
4.3. Poskytovateľ je oprávnený odoprieť poskytovanie Služby záujemcovi o jej poskytovanie v prípadoch uvedených v Podmienkach a v Zákone.
4.4. Ak nebudú dané podmienky na odmietnutie uzavretia Zmluvy podľa Zákona alebo podľa týchto Podmienok, uzavrie Poskytovateľ Zmluvu s každým záujemcom (fyzickou, ako aj právnickou osobou), ktorý splní podmienky stanovené týmito Podmienkami
4.5. Poskytovateľ poskytuje Službu na území mesta Nitra, Vráble, Zlaté Moravce a okolí a to v závislosti od Miesta inštalácie a svojich technických možností.
Článok 5
Podmienky na poskytovanie Služby
5.1. Záujemca o poskytovanie Služby je povinný pred uzavretím Zmluvy :
5.1.1. vyplniť a doručiť Poskytovateľovi riadne a úplne vyplnenú Objednávku
5.1.2. predložiť na požiadanie Poskytovateľa všetky ňou vyžiadané dokumenty osvedčujúce totožnosť záujemcu o poskytovanie Služby
5.2. V prípade, že z Podmienok alebo zo Zákona nevyplýva niečo iné, je Poskytovateľ oprávnený odmietnuť uzavretie Zmluvy so záujemcom, ak:
5.2.1. Poskytovateľ neobdržal v zmysle bodu 5.1.1. Podmienok od záujemcu po poskytovanie Služby riadne vyplnenú Objednávku, a/alebo
5.2.2. Poskytovateľ neobdržal v zmysle bodu 5.1.2. Podmienok od záujemcu po poskytovanie Služby požadované dokumenty, a/alebo
5.2.3. poskytovanie požadovanej Služby podľa Objednávky je zo strany Poskytovateľa v mieste, rozsahu alebo za podmienok požadovaných
záujemcom o poskytovanie Služby technicky neuskutočniteľné, a/alebo
5.2.4. Poskytovateľ nemá od záujemcu o poskytovanie Služby záruku, že bude dodržiavať Zmluvu, pretože je/bol dlžníkom spoločnosti NEVERNET, s.r.o. a je tak dôvodný predpoklad, že záujemca o poskytovanie Služby nebude riadne a včas plniť svoje záväzky stanovené Zmluvou a Podmienkami a/alebo
5.2.5. jej uzavretie by bolo v rozpore so Zákonom alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5.3. Poskytovateľ je povinný začať poskytovať Službu v súlade s podmienkami všeobecných povolení, pričom súčasne musia by splnené nasledovné podmienky:
5.3.1. Zmluva bude medzi zmluvnými stranami platne uzavretá,
5.3.2. Užívateľ riadne a včas zaplatí Poskytovateľovi všetky svoje prípadné zo Zmluvy a Objednávky vzniknuté finančné záväzky, a to najmä Jednorazovú zriaďovaciu platbu,
5.3.3. Užívateľ pripraví Miesto inštalácie v súlade s Podmienkami a Zmluvou,
5.3.4. Užívateľ získa od všetkých dotknutých subjektov všetky nevyhnutné povolenia na využitie Služby,
5.3.5. neexistujú technické alebo organizačné prekážky, ktoré by Poskytovateľovi znemožňovali začať poskytovanie Služby.
Článok 6
Prerušenie alebo obmedzenie Služieb
6.1. Poskytovateľ je oprávnený na nevyhnutný čas prerušiť v potrebnom rozsahu poskytovanie Služby podľa ustanovení Zákona a Podmienok, resp. obmedziť poskytovanie týchto Služieb bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy, a to z dôvodu verejnej bezpečnosti alebo iného verejného záujmu, rozhodnutia príslušného orgánu Slovenskej republiky, závažných organizačných, technických alebo prevádzkových dôvodov, krízových situácií, a taktiež aj pre výkon prác potrebných na prevádzku, údržbu a opravu Siete NEVERNET alebo prác potrebných v snahe vyhnúť sa chybám v Sieti NEVERNET. Na tieto skutočnosti bude Užívateľ upozornený v súlade s bodom 7.1.6. Podmienok
6.2. Poskytovateľ je oprávnený dočasne prerušiť poskytovanie Služby podľa ustanovení Zákona a Podmienok bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy, a to v prípade, ak Užívateľ nezaplatí akúkoľvek časť splatnej Ceny za používanie služby alebo jej časti podľa podmienok stanovených Zmluvou a Podmienkami ani do termínu určenom v upomienke vystavenej Poskytovateľom, a to až do času úplného uspokojenia celej pohľadávky Poskytovateľa zodpovedajúcej takémuto záväzku Užívateľa, vrátane jej všetkého príslušenstva alebo do zániku Zmluvy.
6.3. Poskytovateľ je oprávnený okamžite zastaviť poskytovanie Služby podľa ustanovení Zákona a Podmienok bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy, a to v prípade, ak Užívateľ :
6.3.1 zneužíva Služby, a to až do odstránenia zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich toto zneužívanie. Zneužívaním Služby je napríklad najmä :
– vykonávanie akejkoľvek nezákonnej alebo inej nevhodnej aktivity, ktorá je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky prostredníctvom poskytovanej Služby:
a/ šírenie a umožnenie šírenia nezákonnej a nevhodnej komunikácie
b/ šírenie a umožnenie šírenia počítačových vírusov
c/ šírenie a umožnenie šírenia nevyžiadaných a obťažujúcich správ
d/ porušovanie a umožnenie porušovania autorských a vlastníckych práv
e/ narušenie bezpečnosti sietí a systémov
f/ neoprávnený prístup alebo pokus o získanie neoprávneného prístupu k údajom v sieťach a systémoch 6.4. V prípade, že Poskytovateľ preruší, resp. obmedzí alebo zastaví v zmysle bodov 6.1. až 6.3. Podmienok
poskytovanie Služby Užívateľovi, nezakladá toto konanie Poskytovateľa povinnosť zaplatenia akejkoľvek finančnej alebo inej náhrady Užívateľovi.
6.5. V prípade opätovného poskytovania Služby podľa Zmluvy po odpadnutí dôvodu určeného v bode 6.3. Podmienok je Poskytovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi náklady s tým spojené podľa Zmluvy a Cenníka platného v čase opätovného aktivovania Služby pre Užívateľa bez zmeny podmienok Zmluvy uzavretej medzi oboma zmluvnými stranami.
6.6. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť službu ak užívateľ používa Službu v rozpore s jej využitím len pre potreby
užívateľa, najmä ak neoprávnene poskytne Službu tretej osobe alebo prostredníctvom nej poskytuje ďalšie služby,
TRETIA ČASŤ
Práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa
Článok 7
Práva a povinnosti Poskytovateľa
7.1. Poskytovateľ sa zaväzuje najmä:
7.1.1. uzavrieť Zmluvu s každým záujemcom o poskytovanie Služby okrem prípadov určených v Podmienkach a v Zákone,
7.1.2. pri uzavretí Zmluvy poskytnúť Užívateľovi informácie o skutočnostiach súvisiacich s poskytnutou Službou, a to najmä informácie o forme, rozsahu a spôsobe poskytovanej Služby,
7.1.3. začať poskytovať Službu v súlade s podmienkami všeobecných povolení, pričom súčasne musia byť splnené všetky podmienky určené v bode 5.3. Podmienok
7.1.4. poskytovať Službu z Miesta inštalácie, v rozsahu, časovom období a za Cenu za používanie služby dohodnutú Zmluvou okrem prípadov určených v týchto Podmienkach a Zákone,
7.1.5. poskytovať Užívateľovi na jeho telefonické požiadanie vopred dohodnutú podporu pri využívaní Služby, a to výlučne v prípade, ak podľa Zmluvy je obsahom Služby aj poskytovanie podpory Užívateľa pri využívaní Služby,
7.1.6. pokiaľ je to možné vopred, akýmkoľvek vhodným spôsobom informovať Užívateľa o obmedzeniach, prerušeniach a výpadkoch poskytovania Služby s výnimkou stavu mimoriadnych situácií, počas ktorých je splnenie tohto záväzku zo strany Poskytovateľa nemožné,
7.1.7. udržiavať Sieť NEVERNET v stave vyžadovanom príslušnými technickými normami Slovenskej republiky,
7.1.8. zabezpečovať poskytovanie Služby v obvyklom štandarde a kvalite,
7.1.9. bezodkladne odstrániť Poruchy vzniknuté bez zavinenia Užívateľa, a to v čo najkratšom čase od oznámenia Užívateľom, resp. od zistenia vzniku Poruchy,
7.1.10. predkladať Užívateľovi prehľadné a zrozumiteľné vyúčtovanie poskytnutej Služby, ak z povahy Služby nevyplýva, že vyúčtovanie nie je potrebné,
7.1.11. zablokovať na žiadosť Užívateľa a jeho náklady prístup k elektronickej komunikačnej službe, ktorej obsah môže ohroziť mravnú výchovu mládeže, a to v prípade, ak je to technicky uskutočniteľné,
7.1.12. zabezpečiť ochranu osobných údajov Užívateľa v prípadoch ustanovených Zákonom,
7.1.13. písomne informovať Užívateľa o zvýšení sadzieb Cenníka, a to minimálne pätnásť dní pred tým, než tieto zmeny Cenníka nadobudnú účinnosť,
7.1.14. akékoľvek dodatočné požiadavky Užívateľa spojené s využívaním Služby, ktoré nie sú zmluvnými stranami v Zmluve dohodnuté, bude poskytované Poskytovateľom Užívateľovi len na základe platne uzavretého Dodatku, a to len v prípade, ak je to technicky uskutočniteľné.
7.2. Poskytovateľ má právo najmä:
7.2.1. overiť si zákonným spôsobom osobné a iné údaje uvedené záujemcom o poskytovanie Služby v ním predložených dokumentoch požadovaných Poskytovateľom v zmysle bodu 5.1.2. Podmienok,
7.2.2. aktivovať funkciu FUP.
7.2.3. odmietnuť v súlade s podmienkami stanovenými Zákonom a Podmienkami poskytovanie Služby záujemcovi o poskytovanie Služby,
7.2.4. na zaplatenie Ceny za poskytovanie Služby Užívateľom v súlade s podmienkami Zmluvy a týmito Podmienkami.
7.2.5. na náhradu škody spôsobenú Užívateľom v Sieti NEVERNET, na Koncovom zariadení Poskytovateľa a/alebo na Technickom zariadení Poskytovateľa v súlade s Podmienkami
7.2.6. dočasne prerušiť Užívateľovi poskytovanie Služby v súlade s ustanoveniami Zákona a Podmienkami,
7.2.7. na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti zo strany Užívateľa potrebnej na riadne plnenie svojich záväzkov stanovených Zmluvou.
7.2.8. ukončiť Zmluvu v súlade s Podmienkami, Zmluvou a Zákonom.
7.3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obsah a bezpečnosť údajov a dát prenášaných Užívateľom v Sieti Internet, ak je možnosť ich nechráneného získania v mieste Koncového zariadenia Užívateľa, Koncového zariadenia Poskytovateľa a v Sieti Internet .
Článok 8
Práva a povinnosti Užívateľa
8.1. Užívateľ je povinný:
8.1.1. využívať Službu výlučne v súlade s Podmienkami a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, prípadne pokynmi a návodmi Poskytovateľa
8.1.2. odo dňa účinnosti Zmluvy poskytovať Poskytovateľovi podľa jeho požiadaviek všetku súčinnosť, ktorá bude potrebná na plnenie záväzkov Poskytovateľa stanovených Zmluvou,
8.1.3. písomne oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v údajoch poskytnutých Poskytovateľovi pri uzavretí Zmluvy, a to najmä zmenu bydliska (sídla), obchodného mena, fakturačnej adresy a osôb oprávnených konať v mene Užívateľa, a to najneskôr do siedmich dní odo dňa vzniku prípadnej zmeny,
8.1.4. platiť Poskytovateľovi všetky svoje peňažné záväzky vyplývajúce z Cenníka a zo Zmluvy včas, v dohodnutej výške a v súlade s Podmienkami
8.1.5. vykonať všetky potrebné opatrenia k tomu, aby nebolo žiadnym spôsobom umožnené využitie/zneužitie Služby tretími osobami,
8.1.6. dodržiavať všetky opatrenia potrebné k tomu, aby počas trvania Zmluvy nevznikla v Sieti NEVERNET alebo akomkoľvek Koncovom zariadení Siete NEVERNET a/alebo Technickom zariadení Siete NEVERNET žiadna škoda, a to ani v prípade náhodnej udalosti,
8.1.7. chrániť prístupové heslá do Siete NEVERNET poskytnuté Poskytovateľom na riadne využitie Služby pred ich zneužitím tretími osobami,
8.1.8. pri úhrade akejkoľvek časti z Ceny za používanie Služby uviesť v platobnom doklade úplne a správne všetky údaje potrebné na identifikáciu príslušnej platby ceny za používanie Služby, a to tak, ako budú uvedené v zaslanej Faktúre,
8.1.9. zabezpečiť na svoje náklady prípravu Miesta inštalácie Koncového zariadenia Poskytovateľa a/alebo Technického zariadenia Poskytovateľa, uschovať Koncové zariadenie Poskytovateľa a/alebo Technické zariadenie Poskytovateľa do doby jeho inštalácie, zabezpečiť všetky nevyhnutné povolenia dotknutých subjektov s takýmto umiestnením Koncového zariadenia Poskytovateľa a/alebo Technického zariadenia Poskytovateľa,
8.1.10. zabezpečiť oprávneným osobám Poskytovateľa prístup na Miesto inštalácie,
8.1.11. zabezpečiť na svoje náklady Miesto inštalácie v súlade s príslušnými technickými normami Slovenskej republiky (STN),
8.1.12. oznámiť Poskytovateľovi mená osôb oprávnených zastupovať Užívateľa vo vzťahu k Poskytovateľovi
8.1.13. zabezpečiť po ukončení Zmluvy osobám oprávneným konať v mene Poskytovateľa prístup do
priestorov Miesta inštalácie za účelom demontáže a odobratia Koncového zariadenia Poskytovateľa a/alebo Technického zariadenia Poskytovateľa,
8.1.14. zachovávať v zmysle Zákona telekomunikačné tajomstvo, z ktorého predmetom príde do styku pri užívaní verejných telekomunikačných služieb.
8.2. Užívateľ má právo :
8.2.1. na uzavretie Zmluvy s Poskytovateľom ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa ustanovení Zákona a Podmienok,
8.2.2. na poskytovanie Služby za podmienok stanovených v Zmluve a v Podmienkach, a to po riadnom a včasnom splnení všetkých podmienok stanovených v článku 5 Podmienok,
8.2.3. na bezplatné odstránenie Porúch vzniknutých bez jeho zavinenia, pokiaľ ich riadne nahlási písomne, telefonicky, faxom alebo iným vhodným spôsobom Poskytovateľovi,
8.2.4. na primeranú zľavu z Ceny za používanie Služby v prípade nemožnosti využitia Služby bez jeho zavinenia v zmysle Podmienok; toto právo musí uplatniť najneskôr do troch mesiacov od posledného dňa príslušného zúčtovacieho Obdobia, inak toto právo zaniká,
8.2.5. ukončiť Zmluvu v súlade s Podmienkami a Zákonom.
8.3. Užívateľ nie je oprávnený previesť akékoľvek svoje práva vyplývajúce zo Zmluvy na akúkoľvek tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.
8.4. Užívateľ nie je oprávnený vykonávať akékoľvek zásahy na Koncových zariadeniach Poskytovateľa a Technických zariadeniach Poskytovateľa, ani s nimi akýmkoľvek spôsobom manipulovať a nakladať, a to z dôvodu, že tieto sú počas celej doby trvania Zmluvy vo výlučnom vlastníctve Poskytovateľa.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Cena za používanie služby, Cenník
Článok 9
Všeobecné ustanovenia
9.1. Cena za používanie Služby je stanovená v súlade s platnými sadzbami Cenníka ku dňu uzavretia Zmluvy, pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, ako aj v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č . 18/1996 Z.z. v platnom znení (Zákon o cenách).
9.2. V Cene za používanie Služby nie je zahrnutá cena za použité verejné elektronické komunikačné služby poskytované iným telekomunikačným podnikom na základe zmluvného vzťahu s Užívateľom, za použitie ktorých musí Užívateľ zaplatiť tomuto inému telekomunikačnému podniku.
9.3. Užívateľ má právo, aby mu Poskytovateľ poskytoval Službu za Cenu za používanie Služieb pri uplatnení sadzieb podľa Cenníka platnej v čase použitia Služby.
Článok 10
Cena za používanie Služby
10.1. Výška Ceny za používanie Služby vyplýva zo Zmluvy a z Cenníka.
10.2. Výška Jednorazovej zriaďovacej platby vyplýva
zo Zmluvy a z Cenníka, pritom v prípade zániku Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu zostáva uhradená Jednorazová zriaďovacia platba Poskytovateľovi.
10.3. Cena za používanie Služby spolu so sumou DPH na túto sumu pripadajúcou je Užívateľ povinný platiť Poskytovateľovi v súlade s podmienkami konkrétnej Zmluvy, a to na každé Obdobie poskytovania Služby podľa podmienok určených
Zmluvou a týmito Podmienkami, na ktoré sa Cena za používanie Služby platí.
10.4. Ak nie je v príslušných ustanoveniach Zmluvy uvedené inak, Cena za používanie Služby sa platí na príslušné Obdobie vždy priebežne počas daného Obdobia.
10.5. Prvé zúčtovacie Obdobie na zaplatenie Ceny za používanie Služby začína plynúť v deň riadneho aktivovania Služby podľa Podmienok.
Článok 11
Platenie Ceny za používanie Služby
11.1. Užívateľ je povinný platiť každú platbu Ceny za používanie Služby spolu s príslušnou sumou DPH pripadajúcou na fakturovanú sumu Ceny za používanie Služby na základe Faktúr vystavených Poskytovateľom.
11.2. Užívateľ je povinný platiť Cenu za používanie Služby spôsobom uvedeným v článku 10 Podmienok, a to za každé v Zmluve stanovené Obdobie poskytovania Služby podľa Zmluvy.
11.3. Ak nie je v príslušných ustanoveniach Zmluvy uvedené inak, každá Faktúra doručená Užívateľovi je splatná do štrnástich dní odo dňa jej vystavenia Poskytovateľom.
11.4. V prípade omeškania s platením akéhokoľvek peňažného záväzku Užívateľa Poskytovateľ zašle Užívateľovi upomienku so stanovením náhradného termínu splatnosti Faktúry.
11.5. V prípade neuhradenia Faktúry Užívateľom ani v náhradnom termíne je Poskytovateľ oprávnený prerušiť poskytovanie Služby až do doby uhradenia peňažného záväzku, maximálne však na 15 dní.
11.6. V prípade, že Užívateľ neuhradí svoj peňažný záväzok ani v lehote 15 dní po prerušení poskytovania
Služby, Poskytovateľ zruší s Užívateľom Zmluvu podľa Článku 14 Podmienok.
11.7. Užívateľ je povinný uhrádzať platby v prospech Poskytovateľa vyplývajúce zo Zmluvy a Faktúry na bankový účet Poskytovateľa uvedený v Zmluve, resp. vo Faktúre alebo v hotovosti v Obchodnej kancelárii Poskytovateľa počas stránkových dní.
11.8. Cena za používanie Služby za ktorékoľvek Obdobie poskytovania Služby podľa Zmluvy alebo akýkoľvek peňažný záväzok Užívateľa vyplývajúci zo Zmluvy sa považuje za riadne a včas uhradený okamihom pripísania celej sumy fakturovanej Ceny za používanie Služby alebo peňažného záväzku Užívateľa na bankový účet Poskytovateľa uvedený na Faktúre, a to najneskôr v posledný deň splatnosti Faktúry alebo lehoty uvedenej v upomienke zaslanej Užívateľovi. Pri platbe v hotovosti sa peňažný záväzok považuje za uhradený okamihom vystavenia prijímového peňažného dokladu.
11.9. V prípadoch, že dôjde zo strany Užívateľa k oprávnenému vráteniu Faktúr, bude lehota splatnosti všetkých Faktúr, ktoré budú vystavené namiesto pôvodných Faktúr oprávnene vrátených Užívateľom rovnaká, ako splatnosť pôvodných Faktúr.
11.10. V prípade, že Poskytovateľ využije svoje právo vyplývajúce z Podmienok a dôjde počas trvania Zmluvy k zmene Cenníka, má Poskytovateľ právo účtovať Užívateľovi Cenu za používanie Služby podľa a sadzieb uvedených v platnom Cenníku, a to počnúc prvým dňom odo dňa nadobudnutia účinnosti zmeny Cenníka, k čomu dáva podpisom Zmluvy Užívateľ svoj súhlas.
PIATA ČASŤ
Reklamačný poriadok
Článok 12
Reklamácie Užívateľa, vybavovanie reklamácií
12.1. Užívateľ je oprávnený reklamovať správnosť fakturovanej sumy Ceny za používanie Služby vyčíslenej vo Faktúre a kvalitu poskytovanej Služby (z dôvodu Poruchy) v lehote tridsať dní odo dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.
12.2. V prípade, že Užívateľ neuplatní svoje právo podľa bodu 12.1. Podmienok na mieste uvedenom v bode 12.3. Podmienok, tak márnym uplynutím tejto lehoty toto jeho právo zanikne.
12.3. Užívateľ môže reklamáciu podľa bodu 12.1. Podmienok uplatniť výlučne v Obchodnej kancelárii Poskytovateľa, pričom Poskytovateľ je povinný na požiadanie Užívateľa vydať Užívateľovi písomné potvrdenie o mieste, čase, spôsobe a predmete reklamácie.
12.4. Poskytovateľ je povinný reklamáciu podľa bodu 12.1. Podmienok prešetriť a výsledok svojho šetrenia oznámiť Užívateľovi do tridsať dní odo dňa, kedy bola reklamácia Užívateľa platne doručená Poskytovateľovi.
12.5. V prípade, že prešetrenie reklamácie Užívateľa podľa a bodu 12.1. Podmienok je obzvlášť zložité a jej dôkladné prešetrenie nie je v tridsaťdňovej lehote objektívne možné zabezpečiť, je Poskytovateľ povinný výsledok svojho šetrenia oznámiť Užívateľovi do šesťdesiat dní odo dňa, kedy bola reklamácia Užívateľa platne doručená Poskytovateľovi.
12.6. Poskytovateľ sa zaväzuje zaslať Užívateľovi správu o vybavení reklamácie podľa bodov 12.4. a 12.5. Podmienok písomne alebo iným vhodným spôsobom.
12.7. Ak Poskytovateľ písomne neoznámi Užívateľovi výsledok prešetrenia reklamácie do šesťdesiatich dní od dátumu jej doručenia, reklamácia sa považuje za uznanú.
12.8. V prípade opakovaných alebo neopodstatnených reklamácií totožného Užívateľa v tej istej veci nie je
Poskytovateľ povinný tieto opätovne prešetrovať a dávať na tieto reklamácie Užívateľovi akúkoľvek odpoveď. Neodôvodnenou reklamáciou je reklamácia, ktorá je podaná z iných dôvodov ako sú uvedené bode 12.1. Podmienok.
12.9. Spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu 12.8. Podmienok platí aj v prípade oneskorenej reklamácie Užívateľa uplatnenej u Poskytovateľa po uplynutí lehoty uvedenej v bode 12.1. Podmienok.
12.10. Reklamácia vo veci prešetrenia úhrady fakturovanej Ceny za používanie Služby nemá odkladný účinok na povinnosť Užívateľa zaplatiť dotknutú časť z Ceny za používanie Služby podľa príslušnej Faktúry Poskytovateľa, okrem prípadov ustanovených Zákonom.
12.11. V prípade, že Poskytovateľ uzná reklamáciu Užívateľa uplatnenú podľa tohto článku 12 Podmienok za opodstatnenú, a to z dôvodu vzniku Poruchy, za ktorú je Poskytovateľ v zmysle Zmluvy zodpovedný, tak Poskytovateľ poskytne Užívateľovi primeranú zľavu z výšky Ceny za používanie Služby.
12.12. V prípade, že reklamácia Užívateľa voči sume Ceny za používanie Služby alebo reklamácia voči kvalite poskytovanej Služby (Porucha) bude Poskytovateľom uznaná za opodstatnenú, bude suma z Ceny za používanie Služby priznaná Užívateľovi v zmysle reklamácie zúčtovaná vo fakturačnom Období nasledujúcom po tom Období, v ktorom bola reklamácia Poskytovateľom uznaná.
12.13 Užívateľ má právo na primeranú zľavu z Ceny za používanie Služby v prípade nemožnosti využitia Služby bez jeho zavinenia v zmysle Podmienok; toto právo musí uplatniť najneskôr do troch mesiacov od posledného dňa príslušného zúčtovacieho Obdobia, inak toto právo zaniká,
12.14. Účastník je oprávnený v zmysle Zákona predložiť Telekomunikačnému úradu SR spor týkajúci
sa správnosti úhrady a kvality verejnej služby, o ktorom sa uskutočnilo reklamačné konanie a Účastník nie je so spôsobom vybavenia reklamácie spokojný.
12.15. Reklamácia „Koncového zariadenia Poskytovateľa“ (modem), bude vybavená len v prípade vrátenia kompletného zariadenia v pôvodnom balení.
ŠIESTA ČASŤ
Trvanie a zánik zmluvy
Článok 13
Vznik Zmluvy
13.1. Zmluva sa považuje za riadne uzavretú okamihom podpísania všetkých Zmluvných dokumentov oboma zmluvnými stranami.
13.2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak.
Článok 14
Zánik Zmluvy
14.1. Zmluva môže by ukončená písomnou dohodu oboch zmluvných strán, pričom podpisy osôb oprávnených konať za Poskytovateľa a Užívateľa musia by na tej istej listine.
14.2. Obe zmluvné strany sú oprávnené Zmluvu vypovedá za podmienok, spôsobom a v lehotách stanovených Podmienkami, Zmluvou a Zákonom.
14.3. Poskytovateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu, ak
14.3.1. nemôže ďalej poskytovať Službu v dohodnutom rozsahu alebo potrebnej kvalite z dôvodov technickej neuskutočniteľnosti ďalšieho poskytovania Služby,
14.3.2. Pripojí na verejnú sieť NEVERNET Koncové zariadenie Užívateľa, ktoré nespĺňa požiadavky Zákona a osobitných predpisov alebo používa toto zaradenie v rozpore so schválenými podmienkami a toto ďalej používa napriek výzve Poskytovateľa na jeho odpojenie,
14.3.3. Užívateľ používa Službu spôsobom, ktorý znemožňuje Poskytovateľovi kontrolu jej používania,
14.3.4. Užívateľ neoprávnene zasiahne do Koncového zariadenia NEVERNET, Technického zariadenia NEVERNET alebo Siete NEVERNET alebo takýto zásah umožní tretej osobe hoci aj z nedbanlivosti,
14.3.5. Užívateľ nezaplatil niektorý zo svojich peňažných záväzkov, ktorý im vznikol u Poskytovateľa zo Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou, a to ani do 15 dní odo dňa náhradného termínu splatnosti určeného v upomienke.
14.3.6. Užívateľ poškodil alebo poškodzuje meno a povesť Poskytovateľa
14.4. Užívateľ je oprávnený písomne vypovedať Zmluvu, ak :
14.4.1. Poskytovateľ neposkytuje Službu v súlade so Zmluvou alebo ju poskytuje s chybami.
14.4.2. Poskytovateľ neodstráni reklamovanú chybu Služby (Poruchu).
14.5. Užívateľ je oprávnený do pätnástich dní od oznámenia o zvýšení sadzieb Cenníka písomne vypovedať Zmluvu.
14.6. Užívateľ môže písomne vypovedať Zmluvu aj bez uvedenia dôvodu, pričom z doručenej písomnej výpovede musí by Poskytovateľovi zrejmé, koho a akej veci sa predmetná výpoveď Zmluvy týka.
14.7. Výpovedná doba jeden mesiac je rovnaká pre obe zmluvné strany; začína plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď riadne doručená druhej zmluvnej strane; uplynie posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď Zmluvy doručená druhej zmluvnej strane s tým, že platnosť Zmluvy na základe jej výpovede niektorou zo zmluvných strán zanikne uplynutím posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie výpovedná doba.
14.8. Zmluvu možno ukončiť aj odstúpením od Zmluvy za podmienok a spôsobom stanovenými Podmienkami, Zmluvou a Zákonom.
14.9. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak :
14.9.1. Užívateľ uviedol v Objednávke nepravdivé údaje týkajúce sa jeho identifikácie.
14.9.2. Užívateľ nesplnil ktorúkoľvek z oznamovacích povinností stanovených Podmienkami,
14.9.3. Užívateľ protiprávnym konaním alebo akýmkoľvek iným spôsobom zneužíva Službu,
14.9.4. Užívateľ je v úpadku alebo vstúpil do likvidácie,
14.9.5. na Užívateľa bol vyhlásený konkurz alebo konkurz na majetok Užívateľa bol zamietnutý pre nedostatok majetku,
14.9.6. na majetok Užívateľa bola nariadená exekúcia.
14.10. V prípade, že Poskytovateľ využije svoje právo určené v bode 14.9. Podmienok, akákoľvek suma uhradená Poskytovateľovi prevyšujúca dlh Užívateľa voči Poskytovateľovi v čase odstúpenia Poskytovateľa od Zmluvy sa považuje za zmluvnú pokutu Užívateľa za nesplnenie jeho záväzku určeného Zmluvou alebo Podmienkami, ktorý bol dôvodom pre odstúpenie Poskytovateľa od Zmluvy.
14.11. Odstúpením od Zmluvy z dôvodov uvedených v Podmienkach a v Zmluve táto zaniká v deň nasledujúci po dni, v ktorom bolo oznámenie o odstúpení riadne doručené druhej zmluvnej strane.
14.12. Poskytovateľ zašle Užívateľovi po zániku Zmluvy konečné vyúčtovanie, ktoré je Užívateľ povinný do siedmich dní uhradiť.
SIEDMA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
Článok 15
Zmena Zmluvných dokumentov, Cenníka
15.1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek jednostrannú zmenu Podmienok a/alebo Cenníka v priebehu doby trvania Zmluvy.
15.2. Zmluvu je možné meniť výlučne po dohode oboch zmluvných strán formou písomne uzavretého Dodatku.
15.3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že ak dôjde v zmysle bodu 15.1. Podmienok k zvýšeniu sadzieb Cenníka, písomne takúto zmenu oznámi Užívateľovi, a to minimálne pätnásť dní pred účinnosťou takejto zmeny.
15.4. V prípade, že sa menia Podmienky a/alebo Cenník, tak je dohoda o zmene týchto dokumentov platná okamihom prvého využitia Služby Užívateľom za účinnosti Poskytovateľom zmenených Podmienok a/alebo Cenníka, s ktorými bol Užívateľ riadne oboznámený podľa týchto Podmienok, a to s
účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny Podmienok a/alebo Cenníka.
Článok 16
Zodpovednosť za škodu
16.1. Poskytovateľ nenesie voči Užívateľovi zodpovednosť za vznik škody, ktorú môže spôsobiť obsah údajov prenášaných Užívateľom v Sieti Internet.
16.2. Poskytovateľ zodpovedá Užívateľovi za škodu, ktorú mu Poskytovateľ spôsobil zavineným porušením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, ako aj Zmluvných dokumentov výlučne v rozsahu určenom Podmienkami, nezodpovedá však za ušlý zisk Užívateľa spôsobený porušením svojich povinností určených v Zmluve. Zodpovednosť Poskytovateľa za škodu spôsobenú Užívateľovi v dôsledku riadneho nesplnenia si povinností určených Zmluvou a Podmienkami je obmedzená na povinnosť vrátiť pomernú časť Užívateľom uhradeného Ceny za používanie Služby alebo pomerne znížiť Cenu za používanie Služby za obdobie chybného poskytovania Služby podľa podmienok Zmluvy a Podmienok.
16.3. V prípade, že nesplnením ktoréhokoľvek zo záväzkov Užívateľa stanovených v Zmluve a v Podmienkach vznikne Poskytovateľovi škoda, je túto škodu Užívateľ povinný Poskytovateľovi v celej výške nahradiť.
16.4. V prípade, že Užívateľ hoci aj bez zavinenia poruší ktorúkoľvek povinnosť stanovenú v Zmluve, je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Užívateľa zaplatenie zmluvnej pokuty, a to až do výšky 35000EUR v závislosti od závažnosti porušenej povinnosti. Poskytovateľ je zároveň oprávnený požadovať v celej výške náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti.
16.5. Užívateľ zodpovedá za vznik akejkoľvek škody v Sieti NEVERNET, na Koncovom zariadení Poskytovateľa, ako aj Technickom zariadení Poskytovateľa, a to od okamihu ich umiestenia v priestore Užívateľa až do okamihu odvezenia týchto technických zariadení Poskytovateľom
16.6. Poskytovateľ nezodpovedá Užívateľovi za vznik škody, ktorá mu vznikne nesplnením ktorejkoľvek z podmienok určených v článku 6 Podmienok.
16.7. Poskytovateľ nezodpovedá Užívateľovi za vznik škody spôsobenej technickou, kapacitnou a/alebo inou nespôsobilosťou inej pevnej alebo mobilnej verejnej telekomunikačnej siete iného telekomunikačného podniku, prostredníctvom ktorej sa Užívateľ pripája na Sieť NEVERNET a Sieť Internet.
16.8. Poskytovateľ nezodpovedá Užívateľovi za vznik škody, ktorá mu vznikne nesplnením ktorejkoľvek z podmienok určených v bode 8.1. Podmienok.
Článok 17
Doručovanie
17.1. Všetky správy, upomienky a iné informácie posielané Poskytovateľom faxom, elektronickou poštou alebo formou listu Užívateľovi v súvislosti so Zmluvou sa považujú za riadne doručené Užívateľovi uplynutím siedmich dní odo dňa ich zaslania Užívateľovi na jeho poslednú známu adresu. V prípade, že Užívateľovi nemohol byť z akéhokoľvek dôvodu oznámený obsah akejkoľvek listiny mu zasielanej Poskytovateľom, považuje sa táto listina za doručenú uplynutím siedmich dní odo dňa doručenia listiny do dispozičnej sféry Užívateľa. Ak Užívateľ v tejto lehote oznámi Poskytovateľovi, že listina mu nebola doručená, bude mu doručený opis tejto listiny.
17.2. Ak nie je možné Užívateľovi oznámiť a doručiť akúkoľvek Faktúru zasielanú Užívateľovi v súvislosti so Zmluvou, považuje sa táto za oznámenú a doručenú prvým dňom po skončení lehoty splatnosti odoslanej Faktúry.
Článok 18
Osobitné ustanovenia
18.1. Akékoľvek spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sú zmluvné strany povinné bezodkladne riešiť rokovaniami a vzájomnou dohodou.
18.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia v zmysle bodu 18.1. Podmienok ani do pätnástich dní odo dňa vzniku sporu, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán podať návrh na vyriešenie sporu výlučne na miestne a vecne príslušnom súde Poskytovateľa, a to v závislosti od právneho statusu Užívateľa.
18.3. Poskytovateľ a Užívateľ sa dohodli, že právny vzťah týkajúci sa Koncového zariadenia Poskytovateľa, ktoré využíva Užívateľ pri používaní Služby, sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka upravujúcimi nájomnú zmluvu.
Článok 19
Telekomunikačné tajomstvo
19.1. Poskytovateľ je v zmysle Zákona oprávnený na spracovanie a uchovávanie osobných údajov na základe registrácie č. 189880 Úradu na ochranu osobných údajov.
19.2. Užívateľ dáva Poskytovateľovi výslovný súhlas na spracovanie a uchovanie jeho osobných údajov uvedených v Objednávke a Zmluve, a to do doby,
pokiaľ bude Užívateľ v platnom zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom.
19.3. Poskytovateľ sa zaväzuje nesprístupniť tretím osobám bez predchádzajúceho výslovného súhlasu Užívateľa jeho osobné údaje, ako aj údaje, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva podľa Zákona, okrem prípadu, ak by bol Poskytovateľovi osobitným zákonom alebo rozhodnutím príslušného štátneho orgánu alebo súdu uložená povinnosť takéto údaje sprístupniť.
Článok 20
Záverečné ustanovenia
20.1. Tieto Podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňa 1.5.2018.
20.2. Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej platne uzavretej Zmluvy.
20.3. Zmluva a Zmluvné dokumenty predstavujú jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu Zmluvy, pričom tieto nahrádzajú všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy.
20.4. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré sú založené Zmluvou, ktoré však Zmluva výslovne neupravuje, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
20.5. V prípade, že niektoré z ustanovení Zmluvy alebo Zmluvných dokumentov je neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení Zmluvy a Zmluvných podmienok. Neplatné ustanovenia sa nahradia ustanoveniami Zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu Zmluvy.
20.6. Zmluva sa v celom rozsahu spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
20.7. Zmluva sa považuje za uzavretú okamihom podpisu Zmluvy a Zmluvných dokumentov oboma zmluvnými stranami.
20.8. Ak zo Zmluvy výslovne nevyplýva niečo iné, Zmluvu možno meniť len na základe písomných zmien a Dodatkov odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami.
20.9. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
20.10. Užívateľ podpisom Zmluvy potvrdzuje, že si Podmienky pozorne prečítal, výšky jej ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto Podmienkam v celom ich rozsahu porozumel, súhlasí s nimi, na dôkaz čoho pripája v Zmluve svoj podpis.